Open dag
Voorwaarden Meer informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDENT

Artikel 1.               BEGRIPSBEPALINGEN

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan, mits geschreven met een hoofdletter:

 1. “TAT”: TAT Beroepsopleidingen Toerisme en Recreatie B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Nederland, (1118 DS) Schiphol aan het adres Uiverweg 2, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 73569321.
 2. “Student”: de persoon die middels een Opleidingsovereenkomst deelneemt aan een Opleiding bij TAT.
 3. “Opleidingsovereenkomst”: de overeenkomst tussen TAT en Student tot het volgen van de Opleiding.
 4. “Opleiding”: de door Student bij TAT te volgen opleiding tot Travel Consultant.
 5. “Vergoeding”: al hetgeen Student uit hoofde van de Opleidingsovereenkomst aan TAT is of zal zijn verschuldigd.
 6. “Partijen”: TAT en Student gezamenlijk.
 7. “IATA”: IATA Training & Development Institute, gevestigd en kantoorhoudende te Montreal, Quebec, Canada aan het adres 800 Place Victoria, alsmede door of namens haar in verband met de uitvoering van de Opleiding aangewezen partijen.

Artikel 2.               TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen TAT en Student zijn de ‘algemene voorwaarden Student’ (hierna: algemene voorwaarden) van TAT exclusief van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn vóór ondertekening van de Opleidingsovereenkomst aan Student ter hand gesteld en maken van de Opleidingsovereenkomst integraal onderdeel uit.
 3. Student verklaart door ondertekening van de Opleidingsovereenkomst de algemene voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud kennis te hebben genomen en met de inhoud daarvan integraal en zonder enig voorbehoud akkoord te zijn.
 4. Indien zich ten aanzien van de Opleidingsovereenkomst en de algemene voorwaarden onduidelijkheden of tegenstrijdigheden voordoen, prevaleert hetgeen in de Opleidingsovereenkomst is opgenomen.
 5. Op de uitleg van (de inhoud van) de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 6. TAT behoudt zich, gezien de aard van de met de Opleiding uit te voeren functies en de aard van de branche waarbinnen deze gebruikelijk worden uitgevoerd, daaronder begrepen de vereiste grote mate van (persoons)veiligheid en de (grote) (financiële) risico’s die zich kunnen voordoen, uitdrukkelijk het recht voor om haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd, zullen deze direct in de rechtsverhouding met Student van toepassing zijn en alle eerdere van toepassing verklaarde algemene voorwaarden vervangen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden door TAT aan Student ter hand gesteld en dienen door Student te worden aanvaard.
 7. Indien één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden niet bindend mochten zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-bindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel bindend is en die – gelet op het doel en de strekking van de Opleidingsovereenkomst en de algemene voorwaarden van TAT – zo min mogelijk afwijkt van de niet-bindende bepaling.

Artikel 3.               KOSTEN

 1. De Vergoeding kan – binnen de grenzen van dit artikel – door Student in één of meerdere termijnen worden voldaan. Student geeft in de Opleidingsovereenkomst middels een keuze aan binnen welke termijn(en) de Vergoeding aan TAT zal worden voldaan. De in de Opleidingsovereenkomst door Student gemaakte keuze bepaalt conform lid 2 tot en met 4 van dit artikel de hoogte van de door Student aan TAT verschuldigde Vergoeding en kan na ondertekening van de Opleidingsovereenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke en daartoe strekkende toestemming van TAT worden gewijzigd.
 2. De door Student aan TAT te betalen Vergoeding bedraagt bij betaling ineens € 3.990,- (negenendertighonderdennegentig euro). De kosten voor het verplichte lesmateriaal en een eerste herkansing zijn daarbij inbegrepen.
 3. De door Student aan TAT te betalen Vergoeding bedraagt bij betaling in 5 maandelijkse termijnen € 4.200,– (tweeënveertighonderd euro). De kosten voor het verplichte lesmateriaal en een eerste herkansing zijn daarbij inbegrepen. Betaling van de Vergoeding door Student in 5 maandelijkse termijnen geschiedt door 5 maandelijkse betalingen van € 840,–.
 4. De door Student aan TAT te betalen Vergoeding bedraagt bij betaling in 10 maandelijkse termijnen in totaal € 4.500,– (vijfenveertighonderd euro). De kosten voor het verplichte lesmateriaal en een eerste herkansing zijn daarbij inbegrepen. Betaling van de Vergoeding door Student in 10 maandelijkse termijnen geschiedt door 10 maandelijkse betalingen van € 450,–.
 5. Indien Student kiest voor betaling van de Vergoeding ineens, dient de betaling vóór aanvang van de Opleiding plaats te vinden op een door TAT aan te wijzen bankrekeningnummer.
 6. Indien Student kiest voor betaling van de Vergoeding in maandelijkse termijnen, dient de eerste betaling vóór aanvang van de Opleiding plaats te vinden op een door TAT aan te wijzen bankrekeningnummer.
 7. Opvolgende maandelijkse termijnen dienen – per vooruitbetaling – steeds vóór de eerste kalenderdag van de maand te zijn betaald en op een door TAT aan te wijzen bankrekeningnummer te zijn bijgeschreven. Indien de eerste kalenderdag van de maand valt op een zaterdag, zondag of nationale (vrije) feestdag, zal de maandelijkse termijnbetaling worden geacht tijdig te zijn betaald indien deze op de eerstvolgende werkdag door TAT is ontvangen.
 8. Student is voor extra examens, herkansingen en/of lessen bij TAT, per extra examen, herkansing of les, bij vooruitbetaling een extra Vergoeding verschuldigd van € 175,–.
 9. Student dient alle betalingen aan TAT te voldoen binnen 14 dagen na de respectievelijke factuurdatum, bij gebreke waarvan Student, zonder nadere ingebrekestelling vooraf, van rechtswege in verzuim zal zijn en aan TAT de wettelijke rente over de hoofdsom verschuldigd zijn tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt in dat geval als een gehele maand aangemerkt. De betalingstermijn is een fatale termijn. Student is niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen.
 10. Indien Student betalingsverplichtingen jegens TAT niet tijdig en volledig nakomt, is TAT onder meer gerechtigd Student eenzijdig de toegang tot lessen en/of examens te (doen) ontzeggen en haar verplichtingen uit de Opleidingsovereenkomst, waaronder afgifte van het door Student te behalen diploma of certificaat, op te (doen) schorten.
 11. De kosten van het voor de Opleiding voorgeschreven lesmateriaal zijn in de Vergoeding, genoemd in lid 2 tot en met 4 van dit artikel, inbegrepen.
 12. TAT behoudt zich ten aanzien van het door Student bij TAT aangeschafte lesmateriaal het eigendom voor totdat de Vergoeding door Student volledig aan TAT is voldaan. Het niet (tijdig) afnemen of in ontvangst nemen van het voorgeschreven lesmateriaal ontslaat Student niet van betalingsverplichtingen uit de Opleidingsovereenkomst.
 13. Student is verplicht op ieder moment en op eerste verzoek van TAT zekerheid te stellen voor de voldoening van al hetgeen Student op grond van de Opleidingsovereenkomst aan TAT is verschuldigd.

Artikel 4.               EXAMINERING BIJ TAT

 1. Indien door TAT ten aanzien van Student bij examens of toetsen onregelmatigheden worden geconstateerd, waaronder het niet opvolgen van instructies van surveillanten of het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen, kan Student door TAT van verdere deelname aan de Opleiding en/of van examens worden uitgesloten.
 2. Indien TAT na het eindigen van de Opleiding ten aanzien van Student met onregelmatigheden bij reeds afgelegde examens bekend worden, kan door TAT een reeds aan Student afgegeven diploma of certificaat eenzijdig ongeldig worden verklaard. Student komt in dat geval geen aanspraak meer toe op de Opleidingsovereenkomst.
 3. De beoordeling of ten aanzien van Student sprake is van onregelmatigheden als genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel – en het vaststellen van de consequenties daarvan – is exclusief voorbehouden aan TAT en is niet vatbaar voor tegenspraak.
 4. Student heeft ingevolge de Opleidingsovereenkomst per gevolgd vak eenmalig recht op herkansing van het examen. De kosten van deze herkansing zijn bij de Vergoeding inbegrepen.
 5. Verzoeken van Student tot het door TAT verstrekken van (aanvullende) examens, herkansingen en/of lessen dienen door Student schriftelijk en gemotiveerd bij TAT te worden ingediend. TAT beslist vervolgens eenzijdig of het verzoek van Student wordt ingewilligd en bericht Student daarover schriftelijk. De beslissing van TAT op het verzoek van Student is niet vatbaar voor tegenspraak.
 6. Anders dan ten behoeve van het herkansen van een examen of het inhalen van lessen, is TAT niet gehouden om ten behoeve van de Opleiding aan Student extra examens, herkansingen of lessen te verstrekken. Indien Student voor een examen een voldoende resultaat heeft behaald vervalt het recht op een (eerste) herexamen voor dat vak.
 7. TAT bepaalt exclusief de datum, het tijdstip en de wijze waarop lessen kunnen worden ingehaald of examens kunnen worden gemaakt of herkanst.
 8. Indien Student een verzoek doet als genoemd in lid 5 van dit artikel vanwege ziekte, dient Student een daartoe strekkende medische verklaring van een bevoegd medicus te overleggen.
 9. Het onderdeel van de Opleiding “rollenspel met behulp van een professionele acteur” kan door Student niet worden ingehaald.

Artikel 5.               EXAMINERING BIJ IATA

 1. Verplicht onderdeel van de Opleiding kan zijn het deelnemen aan en met goed gevolg afleggen van verschillende examens bij IATA. Student dient daarvoor door TAT bij IATA te zijn geregistreerd.
 2. Examendata worden door IATA een aantal weken vóór het examen vastgesteld en bekend gemaakt.
 3. Na bevestiging van deelname aan de Opleiding – en slechts indien door Student de eerste termijn of volledige betaling ineens van de Vergoeding heeft plaatsgevonden – registreert TAT Student voor de door IATA vastgestelde ‘Enrolment Deadline’.
 4. De ‘Enrolment Deadline’ wordt door TAT gecommuniceerd in de aan Student vóór ondertekening van de Opleidingsovereenkomst beschikbaar gestelde opleidingsfolder.
 5. Indien Student niet tijdig aan de voorwaarden voor registratie als genoemd in lid 3 van dit artikel voldoet, zal Student door TAT niet worden ingeschreven bij IATA en zal Student geen examenplaats bij IATA verkrijgen.
 6. In het geval de situatie genoemd in lid 5 van dit artikel zich voordoet, zal Student deelnemen aan de overige onderdelen van de Opleiding. TAT zal Student vervolgens inschrijven voor de eerstvolgende door IATA vastgestelde ‘Enrolment Deadline’, zodat Student op een later moment alsnog een examenplaats bij IATA verkrijgt.
 7. IATA vereist van Student omgaande kennisgeving van wijzigingen in relevante (persoons)gegevens. Student is exclusief verantwoordelijk voor het (tijdig) doorgeven aan IATA van eventuele naams- of adreswijzigingen of wijzigingen van andere gegevens en de daaraan verbonden kosten en gevolgen.
 8. Op de examinering bij IATA zijn de ‘General Rules IATA Exam’, alsmede andere door IATA gehanteerde voorwaarden van toepassing. De ‘General Rules IATA Exam’ bevinden zich als bijlage bij de Opleidingsovereenkomst en maken ten aanzien van de examinering bij IATA daarvan onderdeel uit.
 9. Bij de opleidingskosten is één herexamen inbegrepen. Indien Student een extra examen of een herkansing wenst af te leggen bij IATA, dient Student zichzelf daarvoor bij IATA op te geven en de daarmee gemoeide kosten rechtstreeks te voldoen.
 10. Voor zover de voorwaarden van IATA daarover niets bepalen, zijn op de examinering bij IATA de leden 1 tot en met 8 van artikel 4 van deze algemene voorwaarden naar analogie van toepassing.

Artikel 6.               DIPLOMERING

 1. Indien Student alle examens van TAT met voldoende resultaat heeft afgelegd en de Vergoeding volledig aan TAT heeft voldaan, ontvangt Student van TAT het diploma: “Travel Consultant van TAT Beroepsopleidingen Toerisme en Recreatie B.V..
 2. Indien Student alle examens van IATA met voldoende resultaat heeft afgelegd en de Vergoeding volledig aan TAT heeft voldaan, ontvangt Student van IATA het certificaat: “IATA Foundation in Travel and Tourism”.
 3. Het met goed gevolg afronden van de Opleiding en het behalen van een diploma biedt Student uitdrukkelijk geen baangarantie. Student is ermee bekend dat werkgevers aan een kandidaat voor bepaalde van de in de Opleidingsovereenkomst genoemde beroepen of functies nadere voorwaarden kunnen stellen, waarin de Opleiding niet voorziet.
 4. TAT is jegens Student niet aansprakelijk voor veranderingen in (gebruikelijke) functie-eisen of door werkgevers gestelde voorwaarden waarin de Opleiding ten tijde van het ondertekenen van de Opleidingsovereenkomst niet voorziet.
 5. De Opleidingsovereenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van een periode van 6 maanden nadat de eerste lesdag heeft plaatsgevonden, alsmede bij het behalen van een diploma van TAT en         – indien van toepassing – een certificaat van IATA.

Artikel 7.               ANNULERING OPLEIDING DOOR TAT

 1. Indien zich uiterlijk 10 dagen vóór aanvang van de Opleiding niet minimaal 5 studenten hebben ingeschreven voor de Opleiding, heeft TAT het recht om eenzijdig te besluiten de Opleiding geen doorgang te laten vinden.
 2. Indien de Opleiding geen doorgang vindt, heeft Student de keuze om de Opleiding op een andere startdatum te volgen of op de reservelijst te worden geplaatst voor een reeds bevestigde gelijkwaardige Opleiding van TAT.
 3. Indien de Opleiding geen doorgang vindt, zal TAT uiterlijk 10 dagen vóór de oorspronkelijke startdatum van de Opleiding aan Student berichten of Student op een andere startdatum aan een gelijkwaardige Opleiding van TAT kan deelnemen.
 4. Indien de Opleiding geen doorgang vindt, komen alle kosten dan wel gederfde inkomsten, bijvoorbeeld vanwege het niet (tijdig) kunnen uitoefenen van de (nieuwe) functie door Student, die voortkomen uit de annulering van de Opleiding, voor rekening van Student.
 5. Indien Student binnen een periode van 3 maanden na het ondertekenen van de Opleidingsovereenkomst, door een omstandigheid bij TAT gelegen, niet heeft kunnen starten met de Opleiding, kan Student de Opleidingsovereenkomst zonder bijkomende kosten schriftelijk annuleren. Eventueel reeds betaalde Opleidingsgelden zullen dan door TAT binnen 14 dagen na ontvangst van de annulering aan Student worden gerestitueerd.
 6. Over door TAT aan Student te restitueren bedragen wordt door TAT geen rente vergoed over de periode dat deze op de bankrekening van TAT hebben gestaan.

Artikel 8.               ANNULERING EN TUSSENTIJDSE BEEÏNDIGING DOOR STUDENT

 1. Student is tot de aanvang van de Opleiding, de eerste lesdag, uitsluitend gerechtigd de deelname aan de Opleiding onder de hiernavolgende voorwaarden schriftelijk per aangetekende brief te annuleren.
 2. Student heeft een bedenktijd van 14 dagen na de datum van ondertekening van de Opleidingsovereenkomst, waarbinnen Student kosteloos de deelname aan de Opleiding schriftelijk per aangetekende brief kan annuleren.
 3. Student dient in geval van annulering de navolgende kosten aan TAT te voldoen:
 4. In de periode gelegen tot één maand vóór de eerste lesdag van de Opleiding, 25 % van de Vergoeding;
 5. In de periode gelegen tussen één maand vóór de eerste lesdag en twee weken vóór de eerste lesdag, 50 % van de Vergoeding.
 6. In de periode gelegen tussen 2 weken vóór de eerste lesdag en de eerste lesdag, 100 % van de Vergoeding.
 7. Indien Student na aanvang van de Opleiding besluit tot het tussentijds beëindigen van de deelname aan de Opleiding, heeft Student geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de Vergoeding, noch zal Student daardoor zijn ontslagen van de verplichting de Vergoeding aan TAT te voldoen.
 8. In geval van annulering na registratie bij IATA, is Student aan TAT ten minste een bedrag van € 500,– verschuldigd.
 9. Voor zover annulering door Student niet plaatsvindt tegen de eerste kalenderdag van een kalendermaand, zal een maand in de zin van dit artikel ten minste worden geacht 30 dagen te bedragen. De poststempel op de aangetekende annuleringsbrief wordt geacht als annuleringsdatum te gelden.

Artikel 9.               KLACHTEN

 1. Indien Student één of meer klachten heeft over de Opleiding dienen deze, op straffe van verval van alle rechten, binnen 2 maanden na het ontstaan van de oorzaak van de klacht(en) schriftelijk aan de klachtenfunctionaris van TAT (mevrouw N. Tros) te worden gemeld.
 2. Na ontvangst van de klacht stuurt TAT binnen 14 dagen een bevestiging van ontvangst. TAT zal binnen 4 weken na ontvangst van een klacht daarop schriftelijk inhoudelijk reageren. Indien een inhoudelijke reactie binnen die termijn niet mogelijk is, zal TAT daarover voor het einde van die termijn aan Student berichten en vervolgens alsnog zo spoedig mogelijk op de klacht reageren.
 3. Indien een klacht betrekking heeft op de totstandkoming of uitvoering van de Opleidingsovereenkomst, althans op door TAT te leveren of geleverde diensten, en Partijen de klacht(en) niet in onderling overleg kunnen oplossen, kan Student binnen 12 maanden na de datum waarop de klacht bij TAT is ingediend de klacht aanhangig maken bij de “Geschillencommissie Algemeen” (degeschillencommissie.nl). Indien Student binnen voornoemde termijn geen klacht aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, acht TAT zich vrij de klacht bij de gewone rechter aanhangig te maken.
 4. Indien Partijen de klacht(en) niet in onderling overleg kunnen oplossen, zal Student eventuele rechtsmaatregelen jegens TAT in ieder geval treffen binnen 13 maanden na de schriftelijke klacht, zulks op verval van alle rechten. Het aanhangig maken van een klacht bij de Geschillencommissie wordt begrepen het treffen van een rechtsmaatregel te zijn.
 5. Wanneer Student een klacht aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is TAT aan die keuze gebonden. De beslissing van de Geschillencommissie is voor TAT bindend; eventuele consequenties worden door TAT snel afgehandeld.
 6. Gedurende de behandeling van een klacht zal eventuele aan Student in rekening te brengen rente worden opgeschort totdat inhoudelijk op de klacht is beslist.
 7. Een door Student aan TAT gemelde klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. De klacht zal worden geregistreerd en voor 2 jaar worden bewaard.

Artikel 10.             INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Student erkent het uitsluitend recht van TAT en/of IATA op alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – de merk- en modelrechten, de handelsnaam en het auteursrecht die rusten op de onderscheidingstekens, het lesmateriaal dan wel op alle werken in welke vorm dan ook, waaronder begrepen doch niet beperkt de uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en/of concepten van TAT, welke TAT in het kader van haar Opleiding heeft ontwikkeld en/of heeft laten ontwikkelen.
 2. Student verkrijgt op het voorgeschreven lesmateriaal gedurende de Opleiding een gebruiksrecht op dit materiaal.
 3. Student garandeert dat hij/zij de (intellectueel) eigendomsrechten van TAT en eventueel van derden in het kader van de Opleiding zal respecteren. Indien TAT door handelen en/of nalaten van Student inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Student op eerste verzoek TAT en/of door haar in te schakelen derden ter zake vrijwaren.
 4. TAT en door haar ten behoeve van de Opleiding in te schakelen derden zijn gerechtigd geluid, foto- en/of beeldopnamen van (de uitvoering van) de Opleiding van Student te maken, waaronder tijdens lesdagen, tenzij Student uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. De geluid-, foto- en/of beeldopnamen mogen door TAT worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen of voor opleidingsdoeleinden.
 5. Voor zover vereist geeft Student door ondertekening van de Opleidingsovereenkomst aan TAT uitdrukkelijk toestemming om geluid-, foto- en/of beeldopnamen van hem/haar te (doen) maken en deze te gebruiken zoals omschreven in lid 4 van dit artikel. Student verklaart zich ter zake uitdrukkelijk te onthouden van een beroep jegens TAT op de eventuele aan Student toekomende portret en/of persoonlijkheidsrechten.
 6. TAT is maker van het voor de opleiding voorgeschreven lesmateriaal en daarop uitsluitend auteursrechthebbende. Student verkrijgt nimmer aanspraak of rechten op (de inhoud van) het voorgeschreven lesmateriaal en mag deze niet zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijk daartoe verleende toestemming van TAT verveelvoudigen anders dan voor persoonlijk gebruik in het kader van de Opleiding en mag het voorgeschreven lesmateriaal niet (verder) openbaar maken, publiceren of delen.

Artikel 11.             AANSPRAKELIJKHEID

 1. TAT is jegens Student niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door fouten of gedragingen van door TAT ingehuurde derden, waaronder docenten.
 2. TAT is jegens Student niet aansprakelijk voor fouten of gedragingen van andere studenten waardoor aan Student enigerlei schade wordt toegebracht.
 3. TAT is jegens Student niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat door gebreken in of aan de leslocatie.
 4. TAT is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk, voor eventuele fouten die Student na het afronden van de Opleiding maakt bij de uitoefening van werkzaamheden.
 5. De aansprakelijkheid van TAT jegens Student is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door Student uit hoofde van de Opleidingsovereenkomst aan TAT verschuldigde Vergoeding.
 6. TAT is niet verantwoordelijk voor – en heeft geen invloed op – eventuele wijzigingen door IATA van onder meer:
 7. de inhoud van het lesprogramma;
 8. het geleverde lesmateriaal;
 9. de examendata;
 10. de inhoud van de examens;
 11. de wijze waarop examens worden afgenomen;
 12. de locatie waar examens worden afgenomen;
 13. de uitslagen van examens;
 14. de duur totdat examenuitslagen bekend worden gemaakt;
 15. de uitgifte van behaalde certificaten;
 16. fouten met betrekking tot persoonlijke gegevens op behaalde certificaten.

Artikel 12.             TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen TAT en Student, alsmede (de totstandkoming van) de Opleidingsovereenkomst, worden exclusief beheerst door Nederlands recht.
 2. Op de Opleidingsovereenkomst, alsmede op de uitleg daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. De bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement Noord-Holland is, tezamen met de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de woonplaats van Student binnen Nederland is gelegen, exclusief bevoegd om van alle geschillen die uit de Opleidingsovereenkomst tussen TAT en Student zullen ontstaan kennis te nemen.

 

Starten met jouw opleiding?

Meld je aan.

Bekijk de opleidingen