Open dag
Klachtenprocedure Meer informatie

Klachtenprocedure

TAT ziet klachten als een kans om de opleidingen te ontwikkelen en nog meer in te kunnen spelen op de wensen van de student. Klachten nemen we daarom altijd serieus. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden voor een duur van 2 jaar bewaard. De volgende stappen kunnen worden doorlopen indien een student een klacht heeft:

  • De klacht binnen 2 maanden schriftelijk aan de directie van TAT (Mevr. Tros) melden.
  • TAT zal binnen 4 weken reageren, komen de student en TAT er niet uit, kan de student de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Algemeen.

Voor de uitgebreide klantenprocedure verwijzen wij je naar de algemene voorwaarden op onze website.

Geschillencommissie Algemeen

TAT is lid van de Geschillencommissie Algemeen

TAT committeert aan het volgende geschillenartikel:

Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Algemeen, www.degeschillencommissie.nl( Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de consument schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Dat de ondernemer de uitspraken van de Commissie als bindend zal aanvaarden en de uitspraak conform de beslissing van de Commissie zal uitvoeren.

www.degeschillencommissie.nl

Starten met jouw opleiding?

Meld je aan.

Bekijk de opleidingen