Open dag
Gedragscode Meer informatie

Gedragscode

Als IATA Authorized training center bieden wij onze studenten vakgerichte opleidingen voor de luchtvaart- en hospitalitybranche aan. Wij ondersteunen onze studenten in hun ontwikkeling tot vakbekwaam luchtvaartdienstverlener en hospitalitymedewerker. We zijn trots op het feit dat onze opleidingen een toegevoegde waarde voor de luchtvaart- en hospitalitybranche zijn. Om succesvol te zijn en te blijven, moeten wij ons steeds blijven ontwikkelen, als individuele personen en als organisatie.

Onze studenten en collega’s hebben vertrouwen in TAT door onze professionele instelling en integriteit. Deze kwaliteiten vormen de grondslag van onze goede naam, die we op de volgende manieren hooghouden:

Het belang van de student staat voorop – Onze mensen zetten zich volledig in om elke student een grote persoonlijke- en professionele ontwikkeling door te laten maken.

Integriteit – Wij doen wat wij beloven en leveren meer toegevoegde waarde dan van ons wordt verwacht. We willen ons alleen richten op studenten van wie de verwachtingen aansluiten bij onze competenties.

Professioneel – We houden ons intensief bezig met de procedures, regels en voorschriften in de luchtvaart-en hospitalitybranche. Elke ontwikkeling op dit vlak wordt direct opgenomen in het lesaanbod. Zodat de theorie naadloos aansluit op de praktijk.

In de luchtvaart– en hospitalitybranche hebben we elke dag te maken met een veelheid aan externe en interne regels, wetten, richtlijnen en voorschriften waaraan we ons moeten houden. Daarbij zijn we ons ervan bewust dat deze niet alle mogelijke gedragssituaties kunnen afdekken. Daarom heeft TAT als extra ondersteuning voor alle medewerkers een gedragscode ontwikkeld. Deze is gebaseerd op onze waarden en geeft inhoud aan deze waarden in de praktijk.

Alle trainers, docenten en medewerkers van TAT wordt geacht om niet alleen de richtlijnen uit de gedragscode te kennen en te begrijpen, maar ook de waarden waarop deze zijn gebaseerd te onderschrijven. Kennen en begrijpen is echter niet voldoende. Onze medewerkers hebben tevens de plicht om de inhoud en de strekking van deze gedragscode na te leven en om anderen aan te moedigen hetzelfde te doen.

We willen iedereen stimuleren om twijfels over naleving van de gedragscode te melden bij TAT. Als er melding wordt gemaakt van (een vermoeden van) inbreuk op onze gedragscode, dan wordt de situatie onderzocht. Deze meldingen worden door TAT beschouwd als leermomenten en kansen ter verbetering van de kwaliteit.

Respect voor anderen

We treden onze studenten, collega’s en anderen met wie we zaken doen tegemoet met respect, eerlijkheid en beleefdheid.

We zijn trots op de diversiteit onder onze studenten en werknemers en zien dit als een voordeel dat dient te worden gekoesterd en uitgebreid.

We zetten ons in voor het behoud van een werkomgeving waarin geen sprake is van discriminatie, pesterij of ongewenste intimiteiten.

We investeren in de doorlopende verbetering van onze vaardigheden en talenten.

We bieden onze mensen een veilige leer- en werkomgeving.

We werken zorgvuldig

We hebben gekwalificeerd en ervaren personeel in dienst voor het opleiden van studenten.

Als er specifieke vereisten voor het cursorische praktijktraject gelden, houden we ons hieraan.

De belangen van de studenten worden niet geschaad.

We geven eerlijke informatie

Alle reclame-uitingen weerspiegelen de werkelijkheid.

We zorgen ervoor dat aan buitenlandse studenten een integraal pakket van voorzieningen wordt aangeboden dat in overeenstemming is met hetgeen nodig wordt geacht voor het volgen en afronden van een opleidings- en of examenprogramma in Nederland.

We geven altijd waarheidsgetrouw en accuraat informatie aan potentiële consumenten.

We zorgen er altijd voor dat de taal waarin onze contracten worden opgemaakt helder en ondubbelzinnig is.

Er is altijd één werknemer geheel bekend met de aangeboden opleidings-en of examenprogramma en met hetgeen de student minimaal te wachten staat. Tevens is deze persoon ook op de hoogte van de contractuele vereisten.

We zorgen voor de juiste begeleiding van onze studenten en collega’s

TAT heeft de rechten en plichten van de docenten die een rol spelen in het examentraject helder vastgesteld.

Docenten en trainers zijn adequaat getraind zijn in de werkwijze en het administratieve systeem van TAT.

Docenten en trainers krijgen goede begeleiding op de vereiste (kenmerkende) professionele criteria. TAT is verantwoordelijk voor de inzet van freelance docenten en trainers en voor de geleverde vakinhoudelijke kwaliteit.

TAT draagt, zorg voor een samenhangend opleidingsaanbod en heeft hiervoor één vaste medewerker aangesteld die zich bezig houdt met coördinerende taken in dit opzicht. Er is regelmatig terugkoppeling naar deze werknemer waarin de ontwikkeling wordt besproken middels beoordelingsformulieren.

We werken met opleidingsevaluaties en docenten/trainer evaluaties.

TAT zorgt ervoor dat er altijd iemand bereikbaar is voor vragen omtrent roosters en huiswerk. Studenten kunnen desnoods een voicemail bericht achterlaten. TAT reageert hierop binnen 1 dag.

We werken accuraat

TAT zorgt ervoor dat studenten snel en efficiënt worden ingeschreven en (indien van toepassing) snel het opleidingsmateriaal of materiaal ter voorbereiding van een examenonderdeel of het examen toegezonden krijgen.

Alle informatie die door studenten verstrekt wordt zal vertrouwelijk behandeld worden door TAT en zijn medewerkers.

TAT houdt een accurate administratie bij; welke studenten staan er ingeschreven, voor welk opleidingsprogramma en/of examen en in welke periode.

Indien studenten teveel betaald hebben, zal TAT dit terugbetalen, zo snel als praktisch mogelijk is.

De student zal een afschrift ontvangen van de termijnen en voorwaarden van inschrijving voor de eigen administratie.

Alle terugbetalingen die moeten worden gedaan, worden binnen 14 dagen verwerkt.

De student wordt ondubbelzinnig geïnformeerd over de tijdspanne waarbinnen zij een examenuitslag/het ingezonden schriftelijk correctiewerk/formatieve toetsopdrachten gecorrigeerd retour ontvangen.

TAT zorgt ervoor dat de termijn tussen het retour ontvangen van correctiewerk respectievelijk toetsopdrachten in redelijke verhouding staan tot de erop aansluitende opdracht.

Administratieve procedures waarborgen dat het examenwerk naar de beoordelaar wordt gezonden en aan de deelnemer wordt geretourneerd binnen een redelijke periode [maximaal 15 werkdagen] nadat het door TAT is ontvangen.

Hetzelfde is van toepassing op vragen van administratieve aard of met betrekking tot het opleiden en/of examineren.

Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen moeten per omgaande beantwoord worden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

We zorgen voor het juiste lesmateriaal

Het opleidingsmateriaal wordt bij het begin van het opleidingsprogramma worden verstrekt.

Indien het opleidingsmateriaal verkeerd of beschadigd is, zal TAT dit onmiddellijk vervangen.

De schrijvers van het opleidingsmateriaal zijn specialisten op het betreffende vakgebied.

Het opleidingsmateriaal is altijd geschikt voor het beoogde leerniveau. Het materiaal is up-to-date zijn en technisch correct (indien van toepassing).

We organiseren op heldere wijze de opleidingen en Examens

Ieder opleidings- en/of examenprogramma bevat heldere instructies over wat men te doen staat.

Alle docenten/trainers zijn deskundigen op het onderwerp.

TAT beschikt over een helder opleidingsplan waarin de opbouw van het opleidingspakket op transparante wijze wordt weergegeven.

Het examentraject is helder verwoord voordat de inschrijving plaatsvindt.

Het aantal formatieve toetsen dat wordt aangeboden respectievelijk die door een beoordelaar moeten worden nagekeken zijn in overeenstemming met het onderwerp en de lengte van het opleidings- en/of examenprogramma.

Examens bevatten heldere instructies en uitleg over de procedure bevatten.

Alle examenonderdelen worden door gekwalificeerd personeel ontwikkeld en beoordeeld.

Het examenmateriaal voldoet aan de kwaliteitscriteria die daarvoor gelden. Bij opleidingen van MBO niveau kunnen deze afgeleid worden van de eisen die de Inspectie van het Onderwijs in dit kader stelt.

TAT geeft duidelijkheid aan of het examen tot een kwalificatie / bevoegdheid leidt en de aard van het civiel effect.

TAT biedt studenten de mogelijkheid om een beoordeeld examen of examenonderdeel in te zien op een redelijke termijn na de bekendmaking van het resultaat en voorafgaande aan een herkansing.

Nadat het resultaat op het examen of een examenonderdeel is medegedeeld worden de afgewezen kandidaten geïnformeerd over de verdere mogelijkheden die voor hen openstaan.

We bieden de beste opleidingsfaciliteiten

TAT biedt geschikte opleidingsfaciliteiten aan. Er is altijd gelegenheid tot informatie-uitwisselingen tussen de student en TAT.

In wervingscampagnes of –materiaal respecteren we de reclamecode voor cursussen

Reclame voor cursussen behoort een waarheidsgetrouw beeld te geven van de instelling die de zelf. De reclame dient zich te onthouden van enige suggestie van redelijkerwijze niet te verwezenlijken resultaten en van het stellen van niet-erkende ”graden”.

We werken met een adequate klachtenprocedure

TAT beschikt over een adequate klachtenprocedure.

Overeenkomstig de algemene voorwaarden van TAT staat er na afwikkeling van de klachtenprocedure te allen tijde een beroepsmogelijkheid bij de Geschillencommissie Algemeen of de gewone rechter.

We houden ons aan de klachtenprocedure

De klachtenprocedures ten aanzien van opleidingen, examens of examenonderdelen zijn openbaar.

De functionarissen waar naar wordt verwezen zijn bestaande personen of bekleden herkenbare functies en worden genoemd in de klachtenprocedure.

TAT zal klachten binnen vier weken na ontvangst in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk afhandelen. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de student hiervan binnen vier weken in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien zal TAT een indicatie geven wanneer TAT verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van tenminste twee jaar bewaard.

Wij wegen bij het nemen van een beslissing alle belangen tegen elkaar af

Het aangebodene dan wel het handelen moet redelijker wijze in verhouding staan tot de gevraagde respectievelijk beschreven inspanningen en kosten.

De regels die TAT formuleert ten aanzien van termijnen wordt gehandhaafd waarbij de grens wordt gevormd door afwegingen van billijkheid.

De gerechtvaardigde belangen van de student worden daarin nadrukkelijk meegewogen.

We zijn betrouwbaar en integer

TAT zorgt ervoor dat de student erop kan vertrouwen dat de met TAT gemaakte afspraken van kracht blijven voor een redelijke duur, in ieder geval voor de duur van het opleidings- en/of examenprogramma.

We werken transparant

TAT overhandigd vooraf aan de inschrijving de algemene voorwaarden. Tevens zijn de algemene voorwaarden, betalingsvoorwaarden en toelatingscriteria openbaar gemaakt.

TAT geeft duidelijk aan dat er hoofdzakelijk contactonderwijs wordt aangeboden.

Studiegids respectievelijk website

De informatie die wordt verschaft via promotiemateriaal, studiegidsen, examenbeschrijvingen en op de website is altijd juist en informatief. De status van diploma’s en certificaten wordt op de juiste wijze aangegeven.

De studiegids of –informatie respectievelijk de website van TAT moet tenminste de volgende informatie verschaffen:

de naam van het opleidings- en of examenprogramma, de inhoud van het opleidings- e/of examenprogramma, het niveau van het opleidings- en of examenprogramma, de lengte van het opleidingsprogramma, de doelstellingen van het opleidings- en of examenprogramma, de studiebelasting voor de student dat wil zeggen de tijd die de consument er aan kwijt is in uren per week, interne (school-) en/of externe branche- examens waartoe wordt opgeleid, het aantal examenonderdelen behorende bij het opleidings- en of examenprogramma alsmede de herkansingsmogelijkheden, de doelgroep voor wie het opleidings- en of examenprogramma bedoeld is, het aanvangsniveau waar van uit gegaan wordt,een heldere uitleg van de speciale voorwaarden die door TAT of door de betreffende overheid gesteld worden aan het opleidings- en of examenprogramma of aan de overeenkomst, informatie over het verstrekte opleidingsmateriaal en/of over het aan te schaffen opleidingsmateriaal, de klachtenprocedure incl. de beroepsinstantie.

De overeenkomst met de student moet een omschrijving bevatten van:

de naam van het opleidings- en of examenprogramma en de naam van het opleidingsinstituut TAT, de kosten van het opleidings- en of examenprogramma, de begeleiding en diensten welke zijn inbegrepen, de betalingsvoorwaarden, de betalingstermijnen, de duur van het contract, de annuleringsvoorwaarden, details van eventuele garantiebepalingen, een bedenktermijn bij het sluiten van een overeenkomst op afstand van tenminste veertien dagen, bij wie het copyright berust, bij wie het eigendomsrecht van het opleidings- en/of examenmateriaal berust bij wie het eigendomsrecht van de examenresultaten berust.

 

 

Starten met jouw opleiding?

Meld je aan.

Bekijk de opleidingen